Friends of FSHS

Friends of Future Stars High School

1. Jaya Rajya Laxmi Shah
2. Sugarika K.C
3. Mukunda Khadka
4. Madhukar S.J.B Rana
5. Mr. & Mrs. Prem Singh
6. Nupur Bhattacharya
7. Dil Bhusan Pathak
8. Kunti Moktan
9. Deepak Kharel
10. Mary Kurman
11. Adrian Pradhan
12. Sarbendra Khanal
13. Kumar Basnet
14. Miriam Krantz
15. Rajendra Man Sherchan

16. Ananda Karki